Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy PacanówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-01-12 08:48:02

 

 

Zarządzenie  nr 52/06

Wójta Gminy Pacanów

z dnia  11 grudnia   2006 roku

 

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

             =======================================================

 

Na podstawie art. 33, ust. 2  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pacanów stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2.

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy  Pacanów nadany Zarządzeniem Nr 39/03 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Pacanów z późniejszymi zmianami.

                                                                          

                                                                     § 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§  4.

 

Kierownicy referatów niezwłocznie dostosują czynności stanowisk pracy do niniejszego regulaminu.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2007r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP Urzędu Gminy Pacanów oraz wyłożenie regulaminu do wglądu pracowników i interesantów w Referacie Organizacyjnym w obecności pracowników.

 

 

 

 

Wójt Gminy

                                                                      mgr Wiesław Skop

 Powrót