Statut Gminy PacanówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-03-01 11:03:00

 

UCHWAŁA Nr IV/26/03
RADY GMINY PACANÓW
Z dnia 27 stycznia 2003r

W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacanów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. art. 40 ust. 1 i 2  pkt. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dania 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:
 

§ 1.

Uchwala się statut Gminy Pacanów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.


Traci moc uchwała Nr 195/01 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pacanów.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Zbigniew Juda
 


 Powrót