Statut Gminy PacanówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-05-17 11:13:17

 

UCHWAŁA Nr IV/26/03
RADY GMINY PACANÓW
Z dnia 27 stycznia 2003r

W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacanów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. art. 40 ust. 1 i 2  pkt. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dania 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się statut Gminy Pacanów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr 195/01 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pacanów.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 Powrót