Uchwała Nr XIV/75/03 z 10 XII 2003rDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-01-08 08:17:49

Uchwała Nr XIV/75/03
Rady Gminy Pacanów
z dnia 10.12.2003

w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody pitnej
z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Żabiec

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3; art. 18 ust 2 pkt 15; art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4; art. 41 ust1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U.  Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust 1, 2 i.4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. Nr 72 poz 747 - Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:


§1

Zatwierdza się taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości określonej przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie na podstawie przedłożonej kalkulacji, wg załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Ustala się dopłatę z budżetu gminy dla gospodarstw indywidualnych z terenu gminy Pacanów w wysokości 0,50zł netto do jednego m3 wody.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi ZUWiK w Pacanowie.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.Powrót