StatutDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-01-17 09:21:28

Uchwała Nr 220/02
Rady Gminy Pacanów
z dnia 23 czerwca 2002

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych
w Pacanowie

 


          Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 3., art. 9, ust. 1., art. 18, ust. 2, pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. --Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późniejszymi zmianami)
- Rada Gminy uchwala co następuje:


§1

Uchwala się Statut Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie stanowiącym załącznik do uchwały.


§2

Traci moc § 3 uchwały Nr 71/95 Rady Gminy Pacanów z dnia 25-06-95 w sprawie utworzenia Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie oraz uchwały Rady Gminy Pacanów
- Nr 97/95 z dnia 02-12-95 r.
- Nr 165/97 z dnia 28-02-97 r.
- Nr 220/98 z dnia 19-03-98 r.
- Nr 218/02 z dnia 25-03-2002
W sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie


§3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Pacanów.

 Powrót