Organizacja UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-01-11 15:01:40

 

Urząd Gminy w Pacanowie

jest czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.15 do 15.15Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pacanów

 

Stanowisko

Nr telefonu /
nr pokoju

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Kierownik referatu- Sekretarz Gminy

sekretarz@pacanow.pl

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy

(041) 376 54 03 wew. 11,
pok. nr 17

Sekretariat - pracownik d.s. organizacyjnych

(041) 376 54 03,
pok. nr 17

Pracownik d.s. kadrowych

(041) 376 54 03 wew. 32, pok. nr 11

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty

(041) 376 54 03 wew. 29, pok. nr 11

Pracownik d.s. organizacyjnych

Informatyk

Pracownik d.s. obsługi Rady Gminy

(041) 376 54 03 wew. 26, pok. nr 15

Pracownik d.s. ewidencji ludności – Zastępca Kierownika USC

(041) 376 54 03 wew. 14,

pok. nr 5

Pracownik d.s. obronnych i Obrony Cywilnej

Pracownik d.s. obywatelskich

Pracownik d.s. obywatelskich -1/2 etatu

Referatu Finansowy

 

Kierownik referatu- Skarbnik Gminy

 

skarbnik@pacanow.pl

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy

(041) 376 54 03 wew. 22, pok. nr 13

Pracownik d.s. księgowości budżetowej

(041) 376 54 03 wew. 20, pok. 13

Pracownik d.s. księgowości budżetowej

Pracownik d.s. podatków i opłat – 2 etaty,

(041) 376 54 03 wew.28,
pok. nr 15

Pracownik d.s. księgowości podatkowej,

Pracownik d.s. finansowych.

(041) 376 54 03 wew.30,
pok. nr 14

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

 

inwest@pacanow.pl
ug2@pacanow.pl

Kierownik Referatu

(041) 376 54 03 wew.13,
pok. nr 25

Pracownik d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych

(041) 376 54 03 wew.15,
pok. nr 24

Pracownik d.s. inwestycji i pozyskiwania  środków unijnych,

Pracownik d.s. gospodarki  mieniem komunalnym

Pracownik d.s. gospodarki przestrzennej

(041) 376 54 03 wew.13,
pok. nr 25

Pracownik d.s. dróg i gospodarki wodnej.

Urząd Stanu Cywilnego
usc@pacanow.pl

Kierownik – Wójt Gminy

(041) 376 54 03 wew.12,
pok. nr 17

Samodzielne stanowiska d.s. rolnictwa i ochrony środowiska

(041) 376 54 03 wew. 18,

pok. nr 10

Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych
-
Sekretarz Gminy

(041) 376 54 03 wew. 11,

pok. nr 17

 

 

Rozdział III  Regulaminu organizacyjnego UG Pacanów

Zakres  działania kierownictwa Urzędu Gminy Pacanów /wójta, sekretarza, skarbnika/:

 
§  22.

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

-          reprezentacja Gminy i Urzędu na zewnątrz,

-          kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu,

-          prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy i Urzędu,

-          realizowanie polityki kadrowej (podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności),

-          zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

-          koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

-          rozstrzyganie sporów między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
w szczególności dotyczących podziału zadań,

-          egzekwowanie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy,

-          wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

-          upoważnianie sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

-          ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

-          jako Szef Obrony Cywilnej Gminy wykonuje zalecenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

-          wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwały Rady,

-          pełni nadzór nad Referatem Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,

-          opracowuje zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.

 § 23.

Sekretarz wykonuje:

1. Funkcję kierownika administracyjnego Urzędu i jednocześnie kierownika 

    Referatu Organizacyjnego w tym zakresie:

-     opracowuje czynności dla poszczególnych stanowisk,

-    rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami,

-    informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,

-    nadzoruje czas pracy i dyscyplinę pracowników zatrudnionych w Urzędzie,

-    wprowadza w obowiązki nowoprzyjętych pracowników do Urzędu,

-    prowadzi rejestr skarg i wniosków,

-   organizuje bibliotekę Urzędu i uzupełnia zbiory biblioteczne,

-   przyjmuje oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy,

-   koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami, spisami i referendum,

-  nadzoruje realizację ustawy o dostępie do informacji publicznej,

-  realizuje zadania związane z promocją gminy,

2. Funkcję koordynatora w Urzędzie i w tym zakresie:

- zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu,

- współpracuje z Radą Gminy,

- współpracuje z sołectwami.

 3. Inne zadania powierzone:

-  w zakresie ustalonym przez Wójta,

-  sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych,

-  wynikające z ustaw i przepisów szczególnych.

 4. Jako Kierownik Referatu Organizacyjnego

-         pełni nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych

-         pracowników,

-         opiniuje obsadę personalną Referatu,

-         nadzoruje realizowanie przepisów prawnych przez pracowników zatrudnionych w referacie,

-         administruje systemem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów.

  § 24.

Skarbnik wykonuje zadania z zakresu:

 1. Spraw budżetowych w tym:

-  przygotowuje projekt budżetu,

-  nadzoruje i realizuje budżet Gminy zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez radę gminy,

-  analizuje budżet i bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,

- kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udziela upoważnienia innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

- informuje radę gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,

-  współdziała w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

-  sporządzanie projektów dokumentów stanowiących podstawę do dokonywania zmian w budżecie,  

-  opracowywanie sprawozdań finansowych z realizacji budżetu Gminy i przedstawianie ich organom gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,                                                       

2. Rachunkowości i podatków  w tym:

-         prowadzi rozliczenia,

-         dokonuje kontroli finansowej i organizuje obieg dokumentów,

-         realizuje ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej,

-         wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości

3. Jako kierownik Referatu Finansowego Skarbnik gminy:

- pełni nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,

- opiniuje obsadę personalną referatu,

- występuje do Wójta z wnioskami personalnymi dotyczącymi realizowania stosunku pracy przez pracowników Referatu,

- nadzoruje realizowanie przez pracowników zatrudnionych w Referacie Finansowym przepisów prawnych,

- opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk w Referacie Finansowym.

4. Innych, a w szczególności:

- sprawuje kontrole wewnętrzną i zewnętrzną nad jednostkami podległymi,

- w zakresie ustalonym przez Wójta,

- wynikające z ustaw i przepisów szczególnych.

5. W razie nieobecności Skarbnika lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków, obowiązki jego wykonuje osoba upoważniona przez Skarbnika Gminy.
 

 Powrót