Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2016 roku

2016-01-11 13:29:07 Ogłoszenia

Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2016-01-07 12:32:30 Ogłoszenia

Kultywowanie tradycji i obrzędów lokalnych sprzyjających promocji regionu. Zakup 55 koszulek dla zespołu Diamenty Powiśla oraz 3 par butów dla chłopców. więcej»

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

2015-12-30 14:00:47 Ogłoszenia

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2015.B

2015-12-16 07:40:57 Ogłoszenia

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o funkcji usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych oraz hotelarskich na funkcję budynku zamieszkania zbiorowego na cele placówki opiekuńczo rehabilitacyjnej wraz z budową :obiektu szklarni, podziemnego zbiornika na olej opałowy, dróg wewnętrznych i placów manewrowych, terenów sportu i rekreacji , parkingów dla samochodów osobowych w ilości 62szt, zbiorników na gaz propan butan, zbiornika na nieczystości ciekłe ” więcej»

ZARZĄDZENIE nr 173/2015

2015-12-11 09:36:12 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu więcej»

Obwieszczenie Kanał Strumień

2015-10-12 08:35:32 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie_GKN.664.2.3.2015

2015-09-29 08:27:25 Ogłoszenia

Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie pozyskania danych dotyczących budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych, budynków i lokali położonych w gminie Pacanów. więcej»

Informacja o bezpośrednim nr telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

2015-07-24 08:28:16 Ogłoszenia

41 376 54 59 więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2015-07-08 10:08:10 Ogłoszenia

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, rozwijanie aktywnych form wypoczynku, prowadzenie stałych form działań w tym zakresie z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi .
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015

2015-06-24 07:25:30 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych więcej»