Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2017

2018-05-30 12:03:43 Ogłoszenia

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie

Pacanów, 29.05.2018r

Znak: ROŚ.6220.9.2017

 

OBWIESZCZENIE


O zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49  § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)

 

Zawiadamiam,

 

że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy

do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie, w dniu 29.05.2018r zostało wydane postanowienie znak: ROŚ.6220.9.2017 o zawieszeniu postępowania na prośbę Pełnomocnika Inwestora Pani Dagmary Lubaszka

Z treścią niniejszego postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. 110 w godzinach 700-1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy w Pacanowie, wywieszenie

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacanowie oraz m. Żabiec.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: