Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Pacanów

2018-04-30 13:32:25 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr  58 /2018

Wójta Gminy Pacanów

z  dnia   30  kwietnia  2018r

 

 w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 

                                                       Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /j.t Dz. U z  2018r  poz. 1875  z  późniejszymi  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity   Dz.U  z 2018  poz. 121  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXI/111/16 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  5  lutego  2016r  w  sprawie  określania  zasad  nabycia  ,  zbycia i  obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  wydzierżawiania  i  najmu  na  okres  dłuższy  niż  trzy  lata 

 

§1


Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt   rolny  wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

§2  

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie  na  stronach  internetowych  Urzędu  Gminy,  w  prasie  lokalnej ,  zwyczajowo  przyjęte

                           

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

 

                                      Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 58 /2018  Wójta Gminy w Pacanowie z dnia 30 września 2018r w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości  rolnej  w  Biechowie  przeznaczonej  do  sprzedaży

 

Nieruchomość

1.Działka  nr  3417/2  własność   ujawniona  w  Księdze  Wieczystej   Nr KI1B/00067592/0

2.Powierzchnia  gruntu  0,2180ha

3. Nieruchomości  rolna  położona w   Biechowie

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  zapisane  w  ewidencji  gruntów  jako  teren  rolny

5.  Termin    zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 6.  Cena  wywoławcza  nieruchomości                         3830,00zł

 Wartość nieruchomości według operatu z wyceny        3430,00zł                                                                         
Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie dotyczy.

 8.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania, najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11. Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od   30  kwietnia  2018r  do  21 maja 2018r

   

 

 

Zobacz również: