Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Pacanów

2018-04-30 13:27:30 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 ZARZĄDZENIE  nr  57 /2018  
Wójta  Gminy  Pacanów  
 z  dnia   30 kwiecień   2018r

 

  

w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 


                                        Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2018r  poz.  1875   z  późniejszymi  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity  Dz. U. z 2018r  poz. Nr 121  z  póżniejszymi  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXI/110/2016  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  5  lutego  2016 r w  sprawie  wyrażenia   zgody   na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w Karsach  Dolnych, Trzebicy, Słupi, Kwasowie  w  formie przetargu  nieograniczonego

 

 §1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu  nieograniczonego nieruchomość rolną wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia.

 

 §2

 

Wykaz o którym mowa podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie, zwyczajowo przyjęte, w prasie lokalnej, na stronach internetowych Urzędu  Gminy.

 

 §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

 

 

 

                                        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  57/2018  Wójta  Gminy w Pacanowie z dnia  30 kwiecień 2018r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomość  rolna  położona w Słupi przeznaczona   do   sprzedaży

 

Nieruchomość

 

1.Działka  nr  985/1  własność  na  podstawie  D.GG.V-7510.99.2015.  

2.Powierzchnia  gruntu   0,56 ha

3. Nieruchomość  rolna  położona  w  Słupi

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji   gruntów   działka  jest  rolna

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

6.  Cena   wywoławcza  nieruchomości         8160.00

       Wartość nieruchomości według wyceny    7760,00

 7.  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  -   nie dotyczy.

 8.Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy  -  nie dotyczy

 9.Terminy wnoszenia opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady aktualizacji  opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo

W  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od  30 kwietnia 2018 do 21 maja 2018r.

 

 

 

                                          

 

   

 

Zobacz również: