ZARZĄDZENIE nr 114/2016

2016-09-27 14:26:41 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr 114/2016

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia    27  września   2016

 

 

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 

 

          

 

 

                                                       Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /j.t Dz. U z  2015r  poz. 1515  z  późniejszymi  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity   Dz.U  z 2015  poz. 1774  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXXI/151/16 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  23  września  2016r  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w Trzebicy  gmina  Pacanów  w   formie  przetargu  nieograniczonego.

 

 

                                                                         §1

 

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  zabudowany  ruiną wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

                                                                         §2                                  

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie w Bip,  w  prasie  lokalnej ,  zwyczajowo  przyjęte

                           

                                                                          §3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik    Nr  1  do  zarządzenia  Nr  114 /2016                                                                                                                                                                                           Wójta Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  27  września   2016r

w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do

sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 

 

                                                           W Y K A Z

 

nieruchomości  zabudowanej  ruiną  położonej  w  Trzebicy   gmina  Busko  Zdrój  przeznaczonej  do  sprzedaży

 

Nieruchomość

1.Działka  nr  348/1 -własność na  podstawie  D SPN.IV.7510.5.2016.WS

2.Powierzchnia  gruntu  0,2933ha.

3. Nieruchomości   zabudowana  ruiną  położona w   Trzebicy

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  zapisane  w  ewidencji  gruntów  w  części  jako  teren  zabudowany  na  roli  w  części  jako  teren   rolny

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości  -  nie  dotyczy

6.  Cena  wywoławcza  nieruchomości                          13000,00zł

       Wartość nieruchomości   według  operatu z wyceny        11880,00zł                                                                           7. Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie dotyczy.

 8.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania, najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od  27 września  2016  do   18 października  2016r

   

 

 

Zobacz również: