Ogłoszenie o naborze

2018-04-12 13:48:38 Ogłoszenie o naborze

Na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Pacanów.

 

Pacanów, dnia 12.04.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

   Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
   podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym
w Urzędzie Gminy Pacanów.

 

   Nazwa i adres jednostki

   Urząd Gminy Pacanów
   ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
   tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego

   podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Pacanów

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 1. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie,

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku finanse i rachunkowość,

 

  2. Wymagania dodatkowe:

      1) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym,
          ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach         
          lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  
          ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  kodeksu postępowania
          administracyjnego

      2) rzetelność, sumienność, odpowiedzialność komunikatywność,  

      3) biegła znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows, programów     
          biurowych Microsoft Office,      

      4) umiejętność pracy w zespole,

          
III. Zakres wykonywanych zadań:

1)prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie  wymiaru  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
2)wprowadzanie zmian geodezyjnych, kompletowanie i  aktualizowanie dokumentów wymiarowych z zakresu podatków i opłat, prowadzenie ewidencji nieruchomości
i kart gospodarstw,
3)przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
4)przygotowywanie niezbędnych dokumentów i danych w celu zwolnienia i umarzania    
należności podatków i opłat,
5)prowadzenie spraw ulg podatkowych,
6)prowadzenie kontroli podatkowej u podatników,
7)prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla rolników i przedsiębiorców,
8)wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat, prowadzenie wymaganych rejestrów,
9)sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

  

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku Urzędu Gminy Pacanów,

2)  praca z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,

3)  czas pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

 

 V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

      W miesiącu marzec 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie    
      Gminy Pacanów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej     
      oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

       1)   życiorys (CV),

2)   list motywacyjny,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,

4)   kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

5)   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,                         

6)   oświadczenie o stanie zdrowia,

7)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)       oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)       oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych

      w ofercie pracy do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
      o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2016 poz.992 z późniejszymi zmianami /
      oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
      / Dz.U. z 2016r., poz.902 z późniejszymi zmianami /.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem: "Nabór

na stanowisko ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Pacanów" w sekretariacie Urzędu Gminy Pacanów lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów
w terminie do dnia  23 kwietnia 2018r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: