Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-04-06 13:18:26 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

   Pacanów, 05.04.2018r

Znak: ROŚ.6220.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257), zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku Inwestora Wojciech Słowak zam. Busko zdój ul. Partyzantów 24, 28-100 Busko-Zdrój z dnia 19.03.2018r. doręczonego organowi w dniu 15.03.2018r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW położonej w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. 272 w miejscowości Sroczków gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.52 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016r.poz.353 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju,

- PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

 

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sroczków. 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w godzinach urzędowania.

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Wójt Gminy Pacanów

Mgr Wiesław Skop

 

 

Otrzymują:

1.     Strony postępowania wg wykazu

2.     Sołtys m. Sroczków P. Rafal Sęk 

3.     a/a

 

Zobacz również: