Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2018

2018-03-23 14:49:56 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Pacanów, 23.03.2018r

Znak: ROŚ.6220.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257), zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku Fundacji Razem po Zdrowie z siedzibą w Lisiej Górze ul. Tadeusza Kościuszki 27, 33-140 Lisia Góra z dnia 19.03.2018r. doręczonego organowi w dniu 19.03.2018r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.52 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016r.poz.353 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju,

- PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rataje Karskie. 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy
w Pacanowie w godzinach urzędowania.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

mgr inż. Kazimierz Zdziebko

 

Otrzymują:

1.     Strony postępowania wg wykazu

2.     Sołtys m. Rataje Karskie P. Kazimierz Stolarski 

3.     a/a

 

 

Zobacz również: