Ogłoszenie o naborze

2018-02-16 13:11:19 Ogłoszenie o naborze

Inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Referacie Komunalnym

Pacanów, dnia 16.02.2018r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Referacie Komunalnym w Urzędzie Gminy Pacanów.

   Nazwa i adres jednostki

   Urząd Gminy Pacanów
   ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
   tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl

I. Określenie stanowiska urzędniczego

   Inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Referacie Komunalnym
   w Urzędzie Gminy Pacanów

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 1. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie,

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
     o szkolnictwie wyższym w zakresie inżynierii środowiska,

7) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu   
    terytorialnego lub w innych instytucjach tematycznie związanych z zakresem zadań  
    określonych w ogłoszeniu.

  2. Wymagania dodatkowe:

      1) znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności:

          przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o samorządzie
          gminnym, prawo wodne,  prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania  
          administracyjnego,
      2) rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

      3) biegła znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows, programów     
          biurowych Microsoft Office,      

      4) prawo jazdy kat. B,

      5) znajomość obsługi aplikacji PUMA.

III. Zakres wykonywanych zadań:

  1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami wynikającymi z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:

1)      przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu informatycznego deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,

2)      nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, realizowanych na podstawie umów zawieranych z gminą,

3)      nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,

4)      prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

5)      organizowanie punktów selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,

6)      przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów,

7)      przeprowadzanie kontroli związanych z gospodarowaniem odpadami,

8)      prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni,

9)      prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych,

10)  prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,

11)  prowadzenie bazy wyrobów azbestowych,

12)  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem działań polegających na usunięciu
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynków zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest,

2.    Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej wynikających z ustawy prawo wodne,

w szczególności:

1)      prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych,

2)      prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych znajdujących się w użytkowaniu gminy,

3)      prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi dla obiektów gminnych,

4)      prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy,

3.    Przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych i zapytań w zakresie realizowanych zadań ( przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w komisji przetargowej, prowadzenie dokumentacji postępowań ).

4.    Współpraca z innymi referatami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.

5.    Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów z zakresu wykonywanych zadań.

6.    Sporządzanie sprawozdań, informacji wynikających z zakresu wykonywanych zadań.  

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Pacanów,

2)  praca z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,

3)  praca związana z wyjazdami w teren,

4)  czas pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

 V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

      W miesiącu styczeń 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

      w Urzędzie Gminy Pacanów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej     
      oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

       1)   życiorys (CV),

2)   list motywacyjny,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje

4)   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5)   kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

6)   kserokopia dowodu osobistego, prawa jazdy                         

7)       oświadczenie o stanie zdrowia,

8)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych

      w ofercie pracy do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
      o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2016 poz.992 z późniejszymi zmianami /
      oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
      / Dz.U. z 2016r., poz.902 z późniejszymi zmianami /.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Pacanów" w sekretariacie Urzędu Gminy Pacanów lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w terminie do dnia  26 lutego 2018r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.


Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: