Zawiadomienie ROŚ.6220.16.2017

2017-12-28 11:35:37 Ogłoszenia

Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Znak: ROŚ.6220.16.2017

Pacanów, 27.12.2017

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

       Zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.poz.1405 z późn. zm.)    

Zawiadamiam 

że w dniu 27.12.2017r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, realizowanego przez Inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce działającego
za pośrednictwem pełnomocnika Andrzeja Meta CONTEK PROJEKT ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

W związku z powyższym informuje się, że z ww. postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. nr 110 w godzinach 700-1500

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, Urzędu Gminy w Nowym Korczynie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie i Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Pacanów, Słupia, Grotniki Małe, Grotniki Duże.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Otrzymują:

Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Gminy w Pacanowie

·         Urzędu Gminy w Nowym Korczynie

 

tablicach ogłoszeń sołectw:

·         Pacanów, Słupia, Grotniki Małe, Grotniki Duże

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

Zobacz również: