OGŁOSZENIE O PRACY

2017-12-28 09:20:30 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów zatrudni pracownika na umowę o pracę na zastępstwo w Urzędzie Gminy Pacanów

1. Stanowisko pracy:
Stanowisko ds. podatków i opłat w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Pacanów
Wymiar czasu pracy: pełny etat  na czas określony (na czas zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika)

2. Niezbędne wymagania:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)  brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
5)  nieposzlakowana opinia,
6)  wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku finanse i rachunkowość,
7)  znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  kodeksu postępowania administracyjnego

3. Dodatkowe wymagania:
1) preferowany staż pracy w administracji samorządowej,
2) znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
3) umiejętność pracy w zespole,
4) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
1) prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie  wymiaru  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
2) wprowadzanie zmian geodezyjnych, kompletowanie i  aktualizowanie dokumentów wymiarowych z zakresu podatków i opłat, prowadzenie ewidencji nieruchomości i kart gospodarstw,
3) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
4) przygotowywanie niezbędnych dokumentów i danych w celu zwolnienia i umarzania należności podatków i opłat,
5) prowadzenie spraw ulg podatkowych,
6) prowadzenie kontroli podatkowej u podatników,
7) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla rolników i przedsiębiorców,
8) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat, prowadzenie wymaganych rejestrów,
9) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na pełny etat,
2) praca w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku  
3) praca z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) pisemne oświadczenie:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o stanie zdrowia,
- o nieposzlakowanej opinii,   
6) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń w przypadku posiadania stażu pracy,

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój Nr 101 (Sekretariat) z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. podatków i opłat ” w terminie do 04.01.2018r. do godz. 15.00.

Bliższych informacji udziela Dorota Adamczyk -  Skarbnik Gminy, tel. 41 3765403, wew. 22 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych   oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Wybór kandydata poprzedzony będzie rozmową kwalifikacyjną. 

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: