Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2017-12-20 11:35:49 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Znak:ROŚ.6220.19.2017

Pacanów, 19.12.2017r

 

 

   ZAWIADOMIENIE

 

 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  

 

zawiadamiam, że

 

w dniu 08.12.2017r. Wojt Gminy Pacanów na wniosek Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” Sp.
z o.o. Biechów 80, 28-133 Pacanów działającego za pośrednictwem Pełnomocnika Jerzego Gryca
z TEAM S.C. ul. Wojska Polskiego 18A, 28-100 Busko-Zdrój wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.” Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane
w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa
” na działkach o nr ewid. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 50 lit. a, oraz §3 ust. 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2016, poz.71 ze zm.) należy
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w dniu 19.12.2017r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa. przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji
do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
w godzinach pracy urzędu 700 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Słupia.                                                                                                                                 

./.

Zgodnie z art. 49 § 2 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Gminy w Pacanowie

·          

tablicy ogłoszeń sołectwa:

 

·         Słupia,

 

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 

 

Zobacz również: