Obwieszczenie ROŚ.6220.10. 2017

2017-09-20 12:27:43 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji administracyjnej

Znak:ROŚ.6220.10. 2017

Pacanów, 2017.09.20.

 

OBWIESZCZENIE

 

           Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016,poz.353 z późn.zm.) i art.10§ 1 ustawy z dnia 14czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.)

  

Zawiadamiam

 

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działkach o nr ewid. 370 i 371/1 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski województwo świętokrzyskie po przeanalizowaniu zebranych materiałów, wydano

            

                        decyzję z dnia 20.09.2017r. znak: ROŚ.6220.10.2017

 

      Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

     Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.52 lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2017, poz.1405 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

       

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie  Żabiec. 

 

WÓJT GMINY

  mgr Wiesław Skop

Zobacz również: