Uzgodnienie IGPM.6733.3.2017

2017-09-13 11:43:54 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice.

Pacanów, dnia 13.09.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.3.2017 

Otrzymują

wg rozdzielnika: 

Na podstawie art. 53 ust. 4, pkt 6, 8, 9, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy w Pacanowie wnosi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice.

na nieruchomościach położonych w obrębie: 0018 Słupia, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami;  68, 69, 99, 1047/2, 1184, 1056

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o.,
ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

Jednocześnie proszę o dodatkowe przesłanie ostatecznych postanowień (z klauzulą o nie wniesionych zażaleniach). Informację można przesłać drogą e-mail: ug2@pacanow.pl, listownie lub faksem na nr 413765980.

Stosownie do przepisu  art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, projekt niniejszej decyzji został sporządzony przez mgr inż. arch. kraj., inż. arch. Paulę Zdybiowską – Piec, posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na podstawie art. 50 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W załączeniu kserokopie: wykaz stron postępowania, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, graficzny – gmina Pacanów, mapa poglądowa

Rozdzielnik:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6,

2.       Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój,
Al. Mickiewicza 15,

3.       Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o/Busko, 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Kopernika 2,

4.       Zarząd Powiatu, Powiatowy Zarząd Dróg, 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146,

5.       w zakresie obszaru przyległego do pasa drogi stanowiącej mienie gminne – Wójt Gminy Pacanów wm.

Do wiadomości:

1.       Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław,

2.       a.a.-IGPM 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: