Obwieszczenie IGPM.6733.3.2017

2017-09-13 11:40:20 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice.

Pacanów, dnia 13.09.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.3.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.09.2017 r. Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice.

na nieruchomościach położonych w obrębie: 0018 Słupia, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami;  68, 69, 99, 1047/2, 1184, 1056

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o.,
ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 k.p.a., Urząd Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: