ZARZĄDZENIE nr 51 /2017

2017-04-12 13:53:18 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 


ZARZĄDZENIE  nr  51 /2017

 

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia    12  kwiecień  2017r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej   do  dzierżawy

 

 

                         Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U  z  2015r  poz. 1774 z późniejszymi zmianami/  i  art.35 ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r o  gospodarce  nieruchomościami  / Dz. U z 2015r  poz. 1774 z  późniejszymi zmianami /  w  wykonaniu  Uchwały  Rady  Gminy Pacanów  Nr  XXI/111/2016  z  dnia  5  lutego  2016r  w  sprawie   określania  zasad  nabycia  zbycia  i  obciążania  nieruchomości gruntowych, oraz zarządzenia   w  sprawie  ustalenia  stawki  czynszu  za  wydzierżawioną  część  dachu  na  budynku administracyjnym  w  Pacanowie   Nr  49/2017  z  dnia  11  kwietnia  2017r

 

§1

 

Przeznacza  się  do  dzierżawy   część  dachu   na  budynku  administracyjnym   w  Pacanowie    wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie. ,w  bipie  ,w  prasie  lokalnej ,zwyczajowo  przyjęte.

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  51 /2017

                                                                      Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  12  kwiecień   2017 r  w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej   do dzierżawy                                                      

                                                                 

 

 

 

W  Y  K  A  Z

 

 

1 Działki  nr  1517,1516/3,1529

2. Księga  wieczysta    Nr  KI1B/0001789

3 Powierzchnia   dzierżawionej  części   dachu  3 m²

4. Dzierżawa  pod  urządzenia  teletechniczne  i  instalacje telekomunikacyjne                                                                                                                                                         
5.Położenie -  dach  budynku   administracyjnego   Urzędu  Gminy  w  Pacanowie

6. Przeznaczenie -brak  planu -  w  ewidencji  gruntów zapisana  jako  teren  zabudowany

7/ Termin  zagospodarowania   nieruchomości  -  nie  dotyczy

8/Wysokość czynszu  za dzierżawę  części dachu   rocznie  487,40  plus  podatek  Vat   23% -  tj.112,10      co  stanowi  600,00    brutto .

9/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu   miesięcznie   -  nie  dotyczy 

10/Wysokość  stawek  procentowych  opłat   z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

11./ Zasady  aktualizacji  opłat  nie  dotyczy.

12/ Oddanie  pod  dzierżawę  części  dachu   budynku  na  okres  3  lat

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz niniejszy podlega  publikacji  przez  okres 21  dni  od  12 kwietnia 2017r  do 3  maja 2017r

 

 

                                          

Zobacz również: