Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2016 /2017

2017-03-30 14:55:40 Ogłoszenia

Budowa Nowego Stawu Rybnego –Typu Karpiowego o pow.5,2 ha, na działce o nr ewid.gr.457/1 ,obręb Słupia, gmina Pacanów , powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Znak:ROŚ.6220.8.2016 /2017

Pacanów,2017.03.28. 

 OBWIESZCZENIE 

 Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz.U.2016,poz.353 z późn.zm.) i art.10§ 1 ustawy z dnia 14czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.)

Zawiadamiam

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” Sp. z o.o.  Biechów 80, 28-133 Pacanów pod nazwą:

  Budowa Nowego Stawu Rybnego –Typu Karpiowego o pow.5,2 ha, na działce o nr ewid.gr.457/1 ,obręb Słupia, gmina Pacanów  , powiat  buski, woj. świętokrzyskie.”  

  po przeanalizowaniu zebranych materiałów , wydano

decyzję z dnia 28.03.2017r. znak:ROŚ.6220 .8.2016/2017.

      Z  treścią decyzji  można zapoznać  się   w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , w godzinach od 7.00 – 15.00 . wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań

     Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.88e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j.Dz.U.2016 , poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie  Słupia. 

 

Sekretarz Gminy

Mgr Kazimierz Zdziebko

 

Zobacz również: