Uchwała Nr XXXVIII/181/17

2017-02-13 07:05:51 Ogłoszenia

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXVIII/181/17

Rady Gminy Pacanów

z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1)      plan sieci publicznych szkół podstawowych, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2)      plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pacanów na okres od 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3)      projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa z siedzibą w Pacanowie, ul. Karska 3 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Kornela  Makuszyńskiego z siedzibą w Pacanowie, ul. Karska 3 na następujących  warunkach:

1)         ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.,

2)         kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

3)         Gimnazjum nr 1 im Michała Janasa w Pacanowie zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Gimnazjum nr 2 im. Batalionów Chłopskich z siedzibą w Ratajach Słupskich 39a włącza się do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy z siedzibą w Ratajach Słupskich 39a na następujących  warunkach:

1)         ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2)         kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Ratajach Słupskich  rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3)         Gimnazjum nr 2 im Batalionów Chłopskich w Ratajach Słupskich zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,
a także  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik 1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.


Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły

1

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Pacanowie

Ul. Karska 3, 28-133 Pacanów

Pacanów, Niegosławice, Słupia, Sroczków, Kwasów, Książnice, Karsy Duże, Karsy Małe, Karsy Dolne, Wola Biechowska, Zborówek, Zborówek Nowy, Biskupice.

2

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich

Rataje Słupskie 39a,
28-133 Pacanów

Rataje Słupskie, Rataje Karskie, Kępa Lubawska, Kółko Żabieckie, Komorów, Grabowica, Żabiec.

3

Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
w Oblekoniu

Oblekoń 73, 28-133 Pacanów

Oblekoń, Trzebica, Podwale .

4

Szkoła Podstawowa w Wójczy w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Wójcza 20, 28-133 Pacanów

Wójcza, Wójeczka, Biechów, Zołcza Ugory, Chrzanów.


Załącznik 2. Plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pacanów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły

1

Klasy Gimnazjum Nr 1 im. Michała Janasa
w Pacanowie prowadzone w Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

Ul. Karska 3, 28-133 Pacanów

Pacanów, Niegosławice, Słupia, Sroczków, Kwasów, Książnice, Karsy Duże, Karsy Małe, Karsy Dolne, Wola Biechowska, Zborówek, Zborówek Nowy, Biskupice, Wójcza, Wójeczka, Biechów, Zołcza Ugory, Chrzanów.

2

Klasy Gimnazjum Nr 2 im. Batalionów Chłopskich
w Ratajach Słupskich prowadzone w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich

Rataje Słupskie 39a,
28-133 Pacanów

Rataje Słupskie, Rataje Karskie, Kępa Lubawska, Kółko Żabieckie, Komorów, Grabowica, Oblekoń, Trzebica, Podwale, Żabiec.


Załącznik 3. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, od dnia 1 września 2019

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły

1

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Pacanowie

Ul. Karska 3, 28-133 Pacanów

Pacanów, Niegosławice, Słupia, Sroczków, Kwasów, Książnice, Karsy Duże, Karsy Małe, Karsy Dolne, Wola Biechowska, Zborówek, Zborówek Nowy, Biskupice.

2

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich

Rataje Słupskie 39a,
28-133 Pacanów

Rataje Słupskie, Rataje Karskie, Kępa Lubawska, Kółko Żabieckie, Komorów, Grabowica, Żabiec.

3

Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
w Oblekoniu

Oblekoń 73, 28-133 Pacanów

Oblekoń, Trzebica, Podwale.

4

Szkoła Podstawowa w Wójczy w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Wójcza 20, 28-133 Pacanów

Wójcza, Wójeczka, Biechów, Zołcza Ugory, Chrzanów.