Obwieszczenie IGPM.6733.10.2016

2017-02-06 13:50:25 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe.

Pacanów, dnia 06.02.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.10.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek:

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o.,
ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

dla inwestycji pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

obręb 0007 Karsy Małe: 201, 204/3, 204/4, 205, 241, 206, 207/1, 207/2, 208/5, 208/6, 216/12, 216/10, 216/11, 240,  243, 213, 215, 211/3, 87, 88, 100/3, 78, 79, 100/4, 2/7, 2/5, 42/3, 41, 2/6, 6, 2/8, 14/1, 14/2, 42/5, 43/9, 42/6, 43/8,  42/7, 31/4, 31/5, 30/1, 30/2, 30/3, 1/4, 22, 23/4, 1/5, 3/5, 3/4, 4, 26, 5, 12/1, 31/6, 44/3, 45/8,  45/10, 81, 32, 33/4, 34/6, 35/6, 35/4, 36/6, 36/4, 38/10, 39/1, 39/2, 54/1, 54/5, 54/4, 53/2, 52/13, 52/12,  51/15, 38/8, 38/4, 15/6, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 16/5, 19/4, 19/5, 61/8, 55/3, 101/1, 63/2, 62/6, 61/7, 61/10, 61/9, 64/1, 106, 109/4,  1.70/9, 66/12, 65/20, 65/18, 100/2, 65/16, 92/3, 20/3, 45/9, 45/11, 46/11, 47/13, 47/17, 48/11, 48/7, 51/13, 16/4, 109/3,

obręb 0011 Książnice: 231,  233,  234,  235/4, 235/2,

obręb 0006 Karsy Duże: 25,  90, 91/1,  16,  83,  89, 91/2,

obręb 0005 Karsy Dolne: 170

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego)
w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z;
1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, 5/ Zarząd Powiatu, Powiatowy Zarząd Dróg, 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146,
6/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 7/ w zakresie obszaru przyległego do drogi – uzgodnienie Wójta Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: