Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016

2017-02-02 12:18:27 Ogłoszenia

RozbudowaEuropejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664, w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Znak:ROŚ.6220.10.2016                                                    Pacanów, 02.02.2017

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 123, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r.,poz.23)  w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r.,poz.353) w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie pełnomocnika DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664,  w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Wójt Gminy Pacanów zawiadamia strony

- o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju opinii SE.V-4470/3/17 z dnia 23 stycznia 2017r.(wpł. do UG 31.01.2017r.), iż nie widzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664, 
w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie

- o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opinii WOO-II.4240.299.2016.PW6. z dnia 25.01.2017r. (wpł do UG 26.01.2017r.), że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664,  w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie

- o wydaniu przez Wójta Gminy Pacanów w dniu 02.02.2017r. Znak: ROŚ.6220.10.2016/2017 postanowienia stwierdzającego o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664 w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Pacanów oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia  tj. w sołectwie  Pacanów
 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Pacanów.     

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postępowania

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: