Zarządzenie Nr 155/16

2016-12-12 14:39:13 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr 155/ 2016

 

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia    12  grudnia   2016r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  dzierżawy

 

 

                          Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / jt .Dz. U z  2016r  poz. 446  ze  zmianami/   i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity  Dz .U  z . z  2015r  poz.1774 z  póź.zm / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XX/111/2016 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  5  lutego  2016r w  sprawie   określania  zasad nabycia, zbycia  i  obciążania   nieruchomości  gruntowych  oraz  wydzierżawiania  i  najmu  na  okres  dłuższy  niż  trzy  lata

 

 

§1

 

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie ,w prasie ,w  Bip, zwyczajowo  przyjęte

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  155/16

                                                     Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  12  grudnia   2016 r  w                                        

                                                                         sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do                                                      

                                                                         wydzierżawienia  w trybie bez  przetargowym na okres 3 lat

                                                          

 

 

 

                                               W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości   rolnej  (sołtysówki)  położonej w  Książnicach 

 

Nieruchomość;

 

1.Działki  nr  296/1

 

2.Własność  Gminy  Pacanów   - D.SP.IV.7723-51-1/05 - WS   ujawniona  w                                   

 

 KW  Nr KI1B/00056270/7

 

3.Powierzchnia   1,05ha

 

4.Nieruchomość  rolna  położona  we  wsi  Książnice

 

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów  była  jako  teren   w  części  rolny

  

   w  części  teren  pastwisk

 

6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   -    186 kg pszenicy

Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  12 grudnia  2016r  do  2   stycznia  2017r

 

 

                                          

 

   

Zobacz również: