Zarządzenie Nr 154/16

2016-12-12 14:37:41 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr   154 /2016

 

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia   12  grudnia  2016r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej   do  dzierżawy

 

 

                                Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  o  samorządzie  gminnym  /  z  2016r  poz. 446  ze  zmianami /   i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami/tekst jednolity   Dz. U.  z 2015r  poz.  1774 z  póź.  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXI/111/16  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia    5  lutego  2016r w  sprawie  określania  zasad  nabycia , zbycia  i  obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  wydzierżawiania  i  najmu  na  okres  dłuższy  niż  trzy  lata

 §1

 

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

 §2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie  w prasie  lokalnej,  zwyczajowo  przyjęte  w  Bip

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  154/16

                                       Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia    12  grudnia  2016r  w                                      

                                      sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do                                                   

                                       wydzierżawienia  w trybie bez przetargowym na okres 3 lat

 

 

                                               W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości   rolnej   położonej w   Karsach   Dolnych  gmina  Pacanów

Nieruchomość;

 

1.  Działka  nr  196/3

2.Własność  Gminy  Pacanów ujawniona   w    KW. KI1B/ 00056270/7

3.Powierzchnia -  0,98ha

4.Nieruchomość -   rolna  położona  w  Karsy Dolne

5.Brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów  była  jako  teren  niezabudowany.

6/ Termin  zagospodarowania    nieruchomości   -  nie  dotyczy

7/Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu    - cena   204 kg  pszenicy

Stawka  czynszu  dzierżawnego  gruntu  będzie  waloryzowana corocznie  jako  sumę  czynszu  należnego  wyrażonego  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości 

pszenicy  przejmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

8.  Cena  nieruchomości  -   nie  dotyczy

9.Wysokość  stawek procentowych opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

10//Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania, najmu  lub  dzierżawy  -  nie  dotyczy.

11. Zasady  aktualizacji  opłat  nie  dotyczy.

12. Grunt  do  oddania  w  dzierżawę  na  okres  3  lat

13.Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu   nieograniczonego  -  nie  dotyczy

14.Termin  do  złożenia  wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa  ……………..  nie  dotyczy.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od 12  grudnia  do 2  stycznia  2017r

 

 

                                     

 

 

Zobacz również: