Obwieszczenie IGPM.6733.4.2016

2016-11-24 13:05:41 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pacanów, dnia 24.11.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.4.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek:

Ochotnicza Straż Pożarna, Słupia 42, 28-133 Pacanów

reprezentowana przez: Pan Grzegorz Szymaszek – Prezes OSP Słupia

dla inwestycji polegającej na:

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania, obejmującego; urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altanę, oraz niezbędne elementy małej architektury.

 

na części nieruchomości położonej w obrębie 0018 Słupia, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 266, gmina Pacanów.

 

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/ w zakresie obszaru przyległego do drogi – uzgodnienie Wójt Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15.

 

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia
i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: