Obwieszczenie

2016-11-24 08:45:55 Ogłoszenia

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Pacanów na lata 2016-2023”

Pacanów, dn.23.11.2016r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

                Wójt Gminy Pacanów, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 z późn. zm.)

 

informuje

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Pacanów na lata 2016-2023”

 

                Zgodnie z art. 57 pkt. 1 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach/Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Pacanów na lata 2016-2023”     

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Pacanów na lata 2016-2023” (NZ.9022.5.202.2016).

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu (WPN-II.410.273.2016.ML).

 

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 w/w ustawy a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49.

               

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.1 wyżej cytowanej ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

 

                Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Pacanów na lata 2016-2023”. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Pacanów oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Pacanów. 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: