Obwieszczenie IGPM.6733.5.2016

2016-11-09 14:32:08 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” o obiekty usługowe mające z nim związek funkcjonalny, tj. budynki restauracyjno-hotelowe, administracyjno-biurowe, gospodarczo-magazynowe oraz inwentarskie (z boksami dla zwierząt).

Pacanów, dnia 09.11.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.5.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 04.11.2016 r.:

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matoła w Pacanowie,

ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pan Wojciech DUNAJ, DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj,
ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin,

Wójt Gminy Pacanów, Postanowieniem znak: IGPM.6733.5.2016 z dnia 09.11.2016 r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie:

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” o obiekty usługowe mające z nim związek funkcjonalny, tj. budynki restauracyjno-hotelowe, administracyjno-biurowe, gospodarczo-magazynowe oraz inwentarskie (z boksami dla zwierząt).

na nieruchomościach położonych w obrębie 0014 Pacanów, jednostka Pacanów oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami; 1633, 1634, 1657, 1662, 1664, 1818, 1926, 1928, 1929, 1931, 1991, 1996, 2005, 2006, gmina Pacanów.

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: