Obwieszczenie IGPM.6733.3.2016

2016-11-03 08:06:47 Ogłoszenia

1.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV, 2.Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV, 3.Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV,

Pacanów, dnia 03.11.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.3.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek:

Inwestor: EKO-BIOMASA Sp. z o.o., Biechów 27, 28-133 Pacanów

reprezentowana przez: Pan Mariusz Dudek, Pan Łukasz Jawor

dla inwestycji polegającej na:

1.      Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV,

2.      Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV,

3.      Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV,

na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Biechów, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1190/16, oraz nieruchomości położonej w obrębie 0021 Wójcza, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/2, gmina Pacanów.

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia
i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: