Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-11-02 11:48:29 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25

Pacanów, dnia 02.11.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 02.11.2016 r. Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25

na nieruchomościach położonych w obrębie 0014 Pacanów, jednostka Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1408, 1419, 1966/4, 1984, gmina Pacanów.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Pełnomocnik Inwestora: Pan Józef LIZAK – Firma Handlowo-Usługowa „HYDROLAND” Józef i Dariusz Lizak spółka cywilna, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: