Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016

2016-10-28 13:45:49 Ogłoszenia

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991 w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Znak:ROŚ.6220.10.2016                                                    Pacanów, 28.10.2016

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 §4 i art.49   z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2016r.,poz.23)  w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r.,poz.353) Wójt Gminy Pacanów             

zawiadamia

że w dniu 11.10.2016 r. na  wniosek Inwestora Europejskie Centrum bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów , pełnomocnika DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991 w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów pokój Nr 110  w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w powiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 55b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

     Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia  tj. w sołectwie  Pacanów i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Pacanów.     

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: