Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2016

2016-10-28 13:44:09 Ogłoszenia

Budowa obiektu kompleksowej usługi skupu, przechowywania nasion i produkcji karm dla zwierząt domowych w ramach Rewitalizacji Kółka Rolniczego w Chrzanowie gm. Pacanów

Znak:ROŚ.6220.9.2016

Pacanów, 28.10.2016r.

 ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego   i wystąpieniu do organów  opiniujących

       Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm)     

Zawiadamiam 

że w dniu 14.10.2016r na wniosek AGRO-FLORNAS Krzysztof Cepil Chrzanów 35, 28-133 Pacanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu kompleksowej usługi skupu, przechowywania nasion i produkcji karm dla zwierząt domowych w ramach Rewitalizacji Kółka Rolniczego w Chrzanowie gm. Pacanów” na działce ewid gr nr 104 o powierzchni ok. 4 000 m2 obręb Chrzanów, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 98 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 71 ze zm) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach ,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w sołectwie Chrzanów.     

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: