Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-10-12 08:38:52 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25

Pacanów, dnia 11.10.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek:

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Pełnomocnik Inwestora: Pan Józef LIZAK – Firma Handlowo-Usługowa „HYDROLAND” Józef i Dariusz Lizak spółka cywilna, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25

na nieruchomościach położonych w obrębie 0014 Pacanów, jednostka Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1408, 1419, 1966/4, 1984, gmina Pacanów.

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, 5/ w zakresie obszaru przyległego do drogi – uzgodnienie Wójta Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia
i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: