Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2016

2016-10-07 13:07:00 Ogłoszenia

Budowa Nowego Stawu Rybnego –Typu Karpiowego o pow.5,2 ha, na działce o nr ewid.gr.457/1 ,obręb Słupia, gmina Pacanów ,powiat buski, woj. świętokrzyskie

Znak:ROŚ.6220.8.2016

Pacanów,2016.10.05. 

   ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego   i wystąpieniu do organów  opiniujących

       Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.)     

Zawiadamiam 

   że w dniu 15.09.2016r.  na wniosek Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” Sp. z o.o.  Biechów 80, 28-133 Pacanów   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn.” Budowa Nowego Stawu Rybnego –Typu Karpiowego o pow.5,2 ha, na działce o nr ewid.gr.457/1 ,obręb Słupia, gmina Pacanów  ,powiat  buski, woj. świętokrzyskie.     

Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z    §  3 ust.1 pkt.88e  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j.Dz.U.2016 , poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

           Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016r.poz.353 ze zm.) decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach w  niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach ,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pacanów , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 , wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w sołectwie  Słupia. 

 

Z up. Sekretarz Gminy

mgr inż. Kazimierz Zdziebko

Zobacz również: