Obwieszczenie ROŚ.6220.6.2016

2016-10-07 12:48:08 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia

ROŚ.6220.6.2016                                                              Pacanów, dnia 2016.10.07.

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Pacanów

Działając na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.poz.353 z późn. zm.) w związku z art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016. poz.23 z późn. zm.), zawiadamiam ,że w dniu 03 października 2016r.

Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości  Słupia”
gmina Pacanów ,powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20,zgodnie z art.74 ust.3 ustawy
z dnia 03 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.poz.353 z późn. zm.)w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( t.j.Dz.U.2016. poz.23 z późn. zm.), zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Pacanów   oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:

Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15,  w miejscu realizacji  przedsięwzięcia-obręby: Słupia,Pacanów,Karsy Małe,  Karsy Duże .   Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek 15, pokój Nr 110  , w godzinach pracy urzędu od godz.700 do 1500.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Sekretarz Gminy

mgr inż. Kazimierz Zdziebko

Zobacz również: