Obwieszczenie IGPM.6733.3.2016

2016-09-26 13:29:46 Ogłoszenia

1.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV, 2.Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV, 3.Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV,

                Pacanów, dnia 26.09.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.3.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20.09.2016 r. Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

1.      Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV,

2.      Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV,

3.      Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV,

na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Biechów, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1190/16, oraz nieruchomości położonej w obrębie 0021 Wójcza, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/2, gmina Pacanów.

Wnioskodawca: EKO-BIOMASA Sp. z o.o., Biechów 27, 28-133 Pacanów

reprezentowana przez: Pan Mariusz Dudek, Pan Łukasz Jawor

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 


Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: