Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-09-19 12:37:10 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25

Pacanów, dnia 19.09.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2016 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że został sporządzony projekt decyzji dla wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25

na nieruchomościach położonych w obrębie 0014 Pacanów, jednostka Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1408, 1419, 1966/4, 1984, gmina Pacanów.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Pełnomocnik Inwestora: Pan Józef LIZAK – Firma Handlowo-Usługowa „HYDROLAND” Józef i Dariusz Lizak spółka cywilna, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Zgodnie z art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji do; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, 5/ w zakresie obszaru przyległego do drogi – uzgodnienie Wójta Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w powyżej sprawie zostały zebrane materiały.

Strony, osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami (w tym postanowieniami uzgadniającymi decyzję) w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pok. nr 207 w godzinach 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek) w terminie 14 dni od daty opublikowania obwieszczenia.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: