Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji środowiskowej

2016-05-10 11:59:21 Ogłoszenia

Na podstawie art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2013 poz.267 z późn. zm.) oraz art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r.,Nr 199,poz.1227), Wójt Gminy Pacanów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2016roku została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.1.2016.B. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o funkcji usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych oraz hotelarskich na funkcję budynku zamieszkania zbiorowego na cele placówki opiekuńczo rehabilitacyjnej wraz z budową :obiektu szklarni ,podziemnego zbiornika na olej opałowy, dróg wewnętrznych i placów manewrowych, terenów sportu i rekreacji, parkingów dla samochodów osobowych w ilości 62szt., zbiornika retencyjnego spustu z basenów, zbiornika na nieczystości ciekłe położonego w miejscowości Podwale, Gm. Pacanów na działkach o nr ewid.456,457,458 „

Z treścią  decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, pokój nr 110 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pacanów oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia tj. w miejscowości Podwale oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pacanów.
           
WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop
 

Zobacz również: