Ogłoszenie o naborze

2016-03-10 07:56:18 Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie – 2 osoby w wymiarze czasu pracy ½ etatu.

Nazwa i adres jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 03, w. 19; e-mail: pacanow@ops.busko.pl
 
I. Określenie stanowiska urzędniczego: Referent ds. świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie.

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne:
 1) obywatelstwo polskie,
 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5) nieposzlakowana opinia,
 6) wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub pracy socjalnej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 1) znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności: przepisów ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych,
 2) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 3) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),
 4) preferowany staż pracy

III. Zakres wykonywanych zadań:
1. Obsługa świadczeń socjalnych w zakresie przyjmowania wniosków, gromadzenia dokumentacji i przygotowywania decyzji.
2. Praca z komputerem w zakresie programów do obsługi świadczeń oraz programów podstawowych biurowych (word, exel).
3. Przygotowywanie list wypłat świadczeń.
4. Szacowanie zapotrzebowania na środki w zakresie świadczeń, sporządzanie sprawozdań.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1) stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie,
2)  praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy,
3)  czas pracy: niepełny etat - 20 godz. tygodniowo.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu luty 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie,
4) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, stażu pracy,
6) kserokopia dowodu osobistego,                           
7) oświadczenie o stanie zdrowia,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1182 z późn. zm. /.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie pok. Nr 1 lub przesłać pocztą  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w terminie do dnia  21 marca 2016r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wybrana osoba przed zatrudnieniem musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.

Kierownik GOPS w Pacanowie
mgr Edward Wojniak

Zobacz również: