ZARZĄDZENIE nr 19/2016

2016-02-12 14:29:06 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / z  2015r  poz. 1515  z  późniejszymi  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /  Dz.U  z 2015r  poz. 1774  z  późniejszymi  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XX/111/2016 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  5  luty  2016r w  sprawie  określania  zasad  nabycia , zbycia  i  obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  wydzierżawiania  i  najmu  na  okres  dłuższy  niż  trzy  lata  i  w wykonaniu  Uchwały  Rady  Gminy  Nr   LII/235/2009  Rady  Gminy  Pacanów  z  dnia  28  października  2009r  w  sprawie  zmiany  uchwały Rady  Gminy   Pacanów   Nr XLIX/236/2006  z dnia  30 czerwca  2006r  ,,w  sprawie  ustalenia  stawek  czynszu  najmu  lokali  użytkowych  na  terenie  Gminy  Pacanów ”.

                                              §1

Przeznacza  się  do najmu  nieruchomość  lokal  użytkowy  (garaż)  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni   na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie  w Bip, w  lokalnej  prasie , zwyczajowo  przyjęte

                                                §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr   19 /16

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  12  lutego  2016 r    w                                         

 sprawie ogłoszenia wykazu  lokalu  garażowego  przeznaczonych do                                                      

najmu  w trybie bez  przetargowym na okres   3 lat


                                               W  Y  K  A  Z

1. Lokal  użytkowy ( garaż)   na  działce  nr  1436

2.Własność   - ujawniona  w  KW  KI1B/00012845/9 

3.Powierzchnia   lokalu   użytkowego   garażowego  do  najmu  17,58`

4.Wysokość  czynszu  za  najem  lokalu  użytkowego ( garażowego ) miesięcznie  3.0zł)  plus  Vat

    za  1m²

5. Przeznaczenie  - brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów działka  nr  1436 jest  zapisana  jako  teren  zabudowany  

6/ Termin  zagospodarowania    nieruchomości - nie  dotyczy

7/Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego - nie  dotyczy  

8/Wysokość  opłaty  z  tytułu  najmu  64.87 zł  brutto  miesięcznie

9.Termin  płatności  czynszu  do   10  dnia  danego   miesiąca

10.  Zasady  aktualizacji  opłat  -  Zarządzenie  Wójta

11/  Lokal  do  oddania  w  najem  na  okres  3  lat

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  12  luty  2016 do  4  marca  2016r

Zobacz również: