ZARZĄDZENIE nr 18/2016

2016-02-12 11:00:03 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2015r  poz. 1515 z późniejszymi zmianami/  i  art.35 ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r o  gospodarce  nieruchomościami  / Dz. U z 2015r  poz. 1774 z  poźniejszymi zmianami /  w  wykonaniu  Uchwały  Rady  Gminy Pacanów  Nr  XXI/109/2016  z  dnia  5  lutego  2016r  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  na  okres  5 lat  w  trybie  bezprzetargowym  działki   nr  1656  o  pow.0.03 ha stanowiącej  własność  Gminy  Pacanów  położonej  w  Pacanowie  i   w  wykonaniu  Uchwały  Nr  LXVII/321/10  Rady  Gminy  w  Pacanowie z  dnia  22  września  2010  r.  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Rady  Gminy  Pacanów  Nr  XII/58/2007  z  dnia  29  maja  2007r  w  sprawie  ustalenia  stawek  czynszu  za  wydzierżawione  grunty  i  w wykonaniu  zarządzenia  Nr 196/2012 w  sprawie  określenia  minimalnej  stawki  czynszu  dzierżawy  gruntu.

                                                              §1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                                                §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie. ,w  bipie  ,w  prasie  lokalnej ,zwyczajowo  przyjęte.

                                                                §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr   18 /2016

 Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  12  luty  2016 r  w sprawie                                        

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej   do dzierżawy                                                      


W  Y  K  A  Z

1 Działka  nr  1656

2. Księga  wieczysta    Nr   55357

3 Powierzchnia  działki   - 0,03ha

4. W tym   powierzchnia  pod  reklamę   10m2 

5.Położenie   - w  Pacanowie

6. Przeznaczenie  -brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów  zapisana   jako  teren  pod zabudowę.

7/ Termin  zagospodarowania    nieruchomości   -  nie  dotyczy

8/Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  pod  reklamę  miesięcznie 10,0   plus Vat brutto .

9/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   -  20.0zł 

10/Wysokość  stawek  procentowych  opłat   z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

11./ Zasady  aktualizacji  opłat  nie  dotyczy.

12/ Grunt  do  oddania  w  dzierżawę  na  okres  5  lat

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  12  luty  2016r   do   4  marca   2016r

 

Zobacz również: