Ogłoszenie o naborze

2015-12-01 10:01:55 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów – pełny wymiar czasu pracy.

Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl
 
I. Określenie stanowiska urzędniczego: Inspektor ds. inwestycji  i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne:
 1) obywatelstwo polskie,
 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5) nieposzlakowana opinia,
 6) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo,
 7) co najmniej trzyletni staż pracy, preferowany staż w administracji  samorządowej, państwowej oraz związany z procesami inwestycyjnymi w zakresie budowy obiektów liniowych lub kubaturowych i organizacją zamówień publicznych

2. Wymagania dodatkowe:
 1) znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności:
przepisów ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, kodeks
postępowania administracyjnego, prawo energetyczne, o samorządzie gminnym
 2) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 3) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),

III. Zakres wykonywanych zadań:
1. W zakresie inwestycji i zamówień publicznych:
 1/ prowadzenie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych wykonywanych oraz zleconych przez gminę w tym:
  a/ udział w przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  b/ uzyskiwanie stosownych decyzji i zezwoleń przed rozpoczęciem inwestycji,
  c/ sporządzanie umów  na wykonywanie  robót i usług,
  d/ nadzorowanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
  e/ weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego i współdziałanie  w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu gminy,
  f/ rozliczanie inwestycji pod względem rzeczowym i współdziałanie z referatem finansowym przy rozliczeniu finansowym inwestycji,
  g/ opracowanie sprawozdań, informacji dotyczących inwestycji i remontów,
2/ przygotowywanie  dokumentacji przetargowej, organizowanie, przeprowadzanie przetargów i innych procedur wynikających z realizacji ustawy prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej.

2. W zakresie infrastruktury energetycznej i gazowniczej:
 1) nadzór nad funkcjonowaniem infrastruktury technicznej gminy,
 2)realizacja zadań z zakresu gospodarki energetycznej i gazowniczej.
3. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
 1)przygotowywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1) stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Pacanów,
2)  praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy,
3)  praca związana z wyjazdami w teren,
4)  czas pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu listopad 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pacanów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i  staż pracy,
4) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,  
6) kserokopia dowodu osobistego,                           
7) oświadczenie o stanie zdrowia,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1182 z późn. zm. /.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. inwestycji  i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów" w sekretariacie Urzędu Gminy Pacanów lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w terminie do dnia  11 grudnia 2015r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wybrana osoba przed zatrudnieniem musi przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: