Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

2015-06-25 14:17:53 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

1. Do naboru może przystąpić osoba, która:
 1/ posiada obywatelstwo polskie,
 2/ posiada wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne, wskazane przygotowanie z zakresu bibliotekoznawstwa lub zarządzania w kulturze,       
 3/ posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy w bibliotece lub innej instytucji związanej z działalnością kulturalną,     
 4/ posiada dobry stan zdrowia,
 5/ ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych i nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 6/ nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych /Dz.U. z 2013r., poz.168/,
 7/ posiada umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menedżerskie i organizatorskie,
 8/ wykazuje się znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem biblioteki i instytucji kultury,  
 9/ posiada znajomość  przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym związanych z działalnością bibliotek, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.

2. Oferty osób przystępujących do naboru powinny zawierać:
 1/ pisemny wniosek o przystąpienie do naboru wraz z uzasadnieniem,
 2/ pisemną koncepcję funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie,
 3/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5/ udokumentowany i potwierdzony co najmniej 3-letni staż pracy w bibliotece lub innej instytucji związanej z działalnością kulturalną /świadectwa pracy, zaświadczenia /,
 6/ dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje - dyplomy, certyfikaty,
 7/ dokumentację osiągnięć w dotychczasowej pracy – wg uznania kandydata,
 8/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
 9/  kserokopię dowodu osobistego,
 10/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych i nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 11/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2013r., poz.168/
 12/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U.z 2014r. poz.1182 z późn. zmianami / w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora.

3. Zakres wykonywanych zadań:
 1/ realizacja zadań statutowych biblioteki,
 2/ ustalanie głównych kierunków działania jednostki,
 3/ kierowanie bieżącą działalnością biblioteki, reprezentowanie biblioteki na zewnątrz,
 4/ dysponowanie środkami określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 5/ ustalanie zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz innych usług biblioteki.
         
Wymagane dokumenty należy składać w formie odpisów  lub kserokopii poświadczonych własnoręcznie przez kandydata. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie”  w sekretariacie Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28 – 133 Pacanów lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do dnia   02 lipca 2015r.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w dniu 03 lipca 2015r. o godz. 10.00                             

Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie kandydaci mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Pacanów: Wójt Gminy – mgr Wiesław Skop tel. 413765403 w.12 lub Sekretarz Gminy - mgr inż. Kazimierz Zdziebko tel. 41/3765403 w.11.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: