Postanowienie ROŚ.6220.5.2015

2015-06-23 08:46:50 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych

Znak: ROŚ.6620.5.2015.                                                                     Pacanów, 2015.06.18.

P O S T A N O W I E N I E

     Na podstawie art.31 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.Dz.U.2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 44 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (D.U.z 2013r.poz.1235 ze zm.) ,zwanej dalej w skrócie : ustawą ooś , po rozpatrzeniu  wniosku

   NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Międzygminnej Organizacji Związkowej z siedzibą w Stopnicy   

postanawiam 

dopuścić  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  Rolników Indywidualnych Solidarność  Międzygminnej Organizacji Związkowej  z siedzibą w Stopnicy  do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych”,  realizowanego w obrębach: Biechów, Wójcza, Wójeczka, Kwasów, Pacanów, Chrzanów, Gmina Pacanów, powiat. Buski ,woj. Świętokrzyskie 

U Z A S A D N I E N I E 

     Wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2015r. Pełnomocnik NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Międzygminnej Organizacji Związkowej Stanisław Lolo Niegosławice 7, 28-133 Pacanów, działając w imieniu  NSZZ R.I.  zwrócił się do Wójta Gminy Pacanów o wydanie postanowienia  o dopuszczeniu na prawach strony Związku do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia ,,Budowa na terenach rolniczych  Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych i usadowienia „wiatraków”  w odległości poniżej 2km od zabudowań mieszkalnych rolników indywidualnych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW  wraz z punktami zasilania (PZJ-PZ4) oraz dróg i placów dojazdowych.”

     Wnioskodawca powołał się na art.28 i 29 KPA  oraz § 5 Statutu NSZZ R.I . Solidarność, gdzie  celem   związku jest działanie na rzecz ochrony własności, praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków(rolników) oraz na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa oraz na ustawę o związkach zawodowych z 23.05.1991r.(Dz.U.1991 Nr55, poz.234  ze zm.),a także  art.19.2 rozdz.3. który zobowiązuje samorząd do konsultowania ze związkami i do kierowania założeń, projektów uchwał mających wpływ na prowadzoną przez rolników działalność rolniczą ,która ma wpływ na ich interesy ekonomiczne i socjalne.W przedmiotowej sprawie faktem jest, że budowa elektrowni wiatrowych na gruntach użytkowanych rolniczo przez rolników indywidualnych w odległości poniżej 2km od ich zabudowań mieszkalnych ma bezpośredni wpływ na interes ekonomiczny i socjalny tych rolników i ich rodzin oraz na rozwój gospodarczy i społeczny rolnictwa i wsi, na których planowane jest przedsięwzięcie.  Potwierdzeniem tego faktu jest protest ok. 700 zainteresowanych rolników z terenu wsi:  Niegosławice, Wójcza, Wójeczka, Chrzanów, Biechów, Kwasów, na których planowana jest inwestycja.

       Biorąc pod uwagę powyższe , Wójt Gminy Pacanów postanowił dopuścić powyższy związek  do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa.  W związku z powyższym oraz na podstawie art.44 ust.1 ustawy ooś należało uznać, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające udział związku w prowadzonym postępowaniu.

     Przepis art.44 ust.4 ustawy ooś stanowi, że na postanowienie  o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie. Zarówno z treści art.31 § 2 K.p.a., jak i art.44 ust.4 ustawy ooś wynika, że  możliwość wniesienia zażalenia służy wyłącznie od postanowień negatywnych –odmawiających dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu. Ustawodawca wyłączył prawne możliwości wniesienia zaskarżenia pozytywnego postanowienia o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu w toku instancji.

Oznacza to, że postanowienia o dopuszczeniu organizacji społecznej czy też dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu nie podlega samodzielnemu zaskarżeniu.

Strona niezadowolona z takiego rozstrzygnięcia może je w kwestionować wyłącznie
w odwołaniu od decyzji głównej na podstawie art.142.K.p.a.

Mając na uwadze powyższe  postanawiam jak w sentencji. 

Pouczenie 

     Na niniejsze postanowienie nie  przysługuje stronie  zażalenie. Strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.   

 

Otrzymują:

1. Zakład Projektowania

i Usług  Technicznych A i M Brzozowscy

Sp. J., ul. Studzienna 3, 45-045 Opole.

2. NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność

Międzygminna Organizacja Związkowa

w Stopnicy

Pełnomocnik  -Stanisław Lolo

Niegosławice 7, 28-133 Pacanów.

3. Pozostałe strony postępowania w trybie art.49 K.p.a.

4. a/a.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

  Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce.

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

   w Busku -Zdroju, ul. Stefana Batorego 2,

   28-100 Busko-Zdrój.

 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: