Decyzja ROŚ.6220.3.2015

2015-06-17 14:57:32 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu – punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie

Znak:ROŚ.6220.3.2015                                                                    Pacanów, dnia 2015.06.12.

 

 

 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Na podstawie art.71 ust.1 i 2 pkt.1,art.72ust.1 pkt.1, art.75 ust.1 pkt.4,art 85 ust.1  ustawy z dnia 03 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r.,poz.1235 ze zm.), § 2 ust.1 pkt. 42 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,poz.267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez: „KOLORZŁOM” Krystyna Pietrusik , Strożyska 53,  28-136 Nowy Korczyn

                                           

określam

środowiskowe warunki  dla  przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania obiektu – punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu  pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1817 obręb 0014 Pacanów, przy ul. Słupskiej 50 w miejscowości Pacanów, Gm. Pacanów realizowanego przez „KOLORZŁOM” Krystyna Pietrusik (Strożyska 53, 28-136 Nowy Korczyn).

 

 

     I . Zakres przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania obiektu-punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w miejscowości Pacanów przy ul. Słupskiej 50, na działce o nr ewid.gr.1817/3 położonej w m. Pacanów.

Na ww. nieruchomości  funkcjonuje punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, teren pod planowaną inwestycję jest już przekształcony. Od strony wschodniej działka  skomunikowana jest z drogą powiatową  Pacanów-Słupia nr 15231.  Na w/w działce  jest parking na ok. 50 samochodów. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0.7345 ha,
z tego powierzchnia działki w granicach ogrodzenia wynosi 0.37ha (część wschodnia działki). Zasadnicza część demontażu obejmować będzie powierzchnie ok.1510m2, we wschodniej części działki. Zgodnie z wypisem z ew.gr. działka inwestycyjna stanowi inne tereny zabudowane(wschodnia część działki) oraz grunty pod stawami (zachodnia część działki). Wyposażona jest w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzną kanalizację deszczową.

Stacja demontażu będzie obejmować:

-sektor I przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

-sektor II magazynowania przyjętych pojazdów,

Sektor I i II zostaną zlokalizowane na wydzielonej utwardzonej, szczelnej, powierzchni placu zewnętrznego  ,na powierzchni ok. 1300m2 ,

-sektor III usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych w tym płynów,

-sektor IV demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia,

-sektor V magazynowania wymontowanych  z pojazdów przedmiotów wyposażenia
i części nadających się do ponownego użycia,

-sektor VI magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów,

(sektory III-VI zlokalizowane zostaną na powierzchni ok.210m2 ,w istniejącym budynku).

 

W ramach infrastruktury wykonane zostaną:

- szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki przemysłowe z sektora I i II ;

-kanalizacja ścieków przemysłowych z budynku stacji demontażu wraz z seperatorem oraz szczelnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki.

     

Planuje się stację demontażu pojazdów o zdolności przetwarzania masy odpadów (pojazdów wycofanych z eksploatacji ) ok. 2Mg/dobę. Zakłada na roczna ilość przetwarzanych odpadów wyniesie ok.600 Mg/rok.

 

II. Na etapie realizacji, eksploatacji lub użytkowania i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia  należy podjąć poniższe działania:

 1. zaplecze budowy zlokalizować na terenach utwardzonych z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkować;
 2. środowisko gruntowo-wodne zabezpieczyć przed przenikaniem zanieczyszczonych spływów opadowych oraz ścieków z terenu zaplecza budowy, korzystać ze sprawnego sprzętu, a ewentualne wycieki ropopochodnych zbierać sorbentami;
 3. zapewnić przenośny, szczelny sanitariat, okresowo opróżniany przez uprawnione podmioty lub korzystać z węzła sanitarnego znajdującego się na terenie zakładu;
 4. wykonywane prace ,w tym związane z ewentualnym odwodnieniem wykopów nie mogą powodować wystąpienia zmian stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie;
 5. masy ziemne zanieczyszczone które powstają w trakcie realizacji przedsięwzięcia  należy wykorzystać do niwelacji terenu inwestycji ;ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym podmiotom;
 6. prace budowlane prowadzić w porze dziennej ,przestrzegać ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów samochodowych;
 7. funkcjonowanie obiektu wyłącznie w porze dziennej;
 8. pobór wody na cele bytowe i porządkowe z istniejącej gminnej sieci wodociągowej na warunkach  zarządzającego siecią;
 9. ścieki sanitarne  odprowadzić do gminnej sieci kanalizacji  na warunkach zarządzającego siecią;
 10. ścieki przemysłowe z szczelnych powierzchni sektorów I i II kierować do istniejącej kanalizacji wyposażonej w seperator substancji ropopochodnych z osadnikiem , a następnie do nowoprojektowanego, szczelnego ,bezodpływowego zbiornika na ścieki  okresowo opróżnianego;
 11. wody opadowo-roztopowe z szczelnych powierzchni dróg oraz placów manewrowych odprowadzać do istniejącej kanalizacji   wyposażonej w seperator substancji ropopochodnych z osadnikiem, a następnie do nowoprojektowanego ,szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki, okresowo opróżnianego;
 12. z szczelnej powierzchni sektora III ścieki przemysłowe odprowadzać  do projektowanego układu kanalizacji wyposażonej w seperator substancji ropopochodnych oraz szczelny ,bezodpływowy zbiornik na ścieki, okresowo opróżniany;
 13. usuwania paliw, płynów eksploatacyjnych z pojazdów oraz paliwa gazowego ze zbiorników prowadzić za pomocą urządzeń zapewniających hermetyzację procesu,
 14. zarówno na etapie realizacji lub likwidacji jak i użytkowania należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, minimalizować ich ilość, magazynować( zbierać je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ich sprawny odbiór, przez odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje  administracyjne w wymaganym zakresie:

-        stację demontażu należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych   wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych,

-        należy przygotować pomieszczenie do selektywnego gromadzenia odpadów  niebezpiecznych (wydzielony magazyn  w hali demontażu sektora V i VI) wyposażone w sprzęt gaśniczy,

-        zastosować szczelne pojemniki zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych grup  Odpadów (odpowiedni oznakowane i opisane co zawierają ,zabezpieczone przed możliwością wycieku odpadów płynnych),

-        zużyte opony należy magazynować w stosach zabezpieczonych przed osunięciem się w wydzielonym miejscu wyposażonym w urządzenia gaśnicze,

-        przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia magazynować w budynku stacji demontażu, na utwardzonej powierzchni, w sposób uniemożliwiający ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych sektor V (w budynku stacji demontażu).

 

III. Wymagania dotyczące środowiska niezbędne do uwzględnienia w dokumentacji   wymaganej do wydania decyzji  ,o której mowa w art.72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

1.Sektor I , II zlokalizować na utwardzonej ,szczelnej powierzchni.

2.Sektor III , IV zlokalizować w budynku stacji demontażu na utwardzonej, szczelnej powierzchni.

3.Sektor V, VI zlokalizować w budynku stacji demontażu na utwardzonej powierzchni.

4.Wykonać jako szczelne nawierzchnie placów manewrowych oraz dróg .

5.Sektor III zlokalizowany w budynku stacji demontażu wyposażyć w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych i szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki; urządzenie oczyszczające i zbiornik wykonać o przepustowości i pojemności dostosowanej do ilości powstających ścieków.

 6.Sektor I i II uzbroić w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do istniejącej kanalizacji wyposażonej w separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, a następnie do nowoprojektowanego ,szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności dostosowanej do ilości ścieków.

7.Szczelne powierzchnie dróg oraz placów manewrowych zaopatrzyć w system odprowadzania wód opadowo-roztopowych do istniejącej kanalizacji wyposażonej w separator substancji ropopochodnych z osadnikiem a następnie do nowoprojektowanego, szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności dostosowanej do ilości ścieków.

8.Ogrzewanie budynku stacji demontażu prowadzić za pomocą nagrzewnic elektrycznych.

9.Wentylacj mechaniczna z pomieszczenia sprężarki –wentylator wyciągowy o mocy akustycznej Laq 92 dB.

10.Izolacyjność akustyczna przegród budynku stacji demontażu :ściany- 32dB, dach -36 dB.

 

IV. Stwierdzam, iż nie zachodzi  konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części –wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane.

V.  W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska , zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

  VI. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie wymagane w sprawie.

VII.   Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie wymagane w sprawie.

VIII.   Stanowisko w sprawie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie wymagane w sprawie.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi  załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U z a s a d n i e n i e

 

Z wniosku  inwestora „KOLORZŁOM” Krystyna Pietrusik, Strożyska 53,28-136 Nowy Korczyn zostało wszczęte w dniu 19.07.2011r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia pn. ”Zmiana sposobu użytkowania obiektu-punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie” realizowanego na działce o nr ewid. gruntu 1817/3 obręb 14 zlokalizowanej w miejscowości Pacanów, ul. Słupska 50.  

Postanowieniem z dnia 2011.09.22, znak: ROŚ.6220.2.2011 Wójt Gminy Pacanów  po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Kielcach z dnia 2011.08.23 znak: WOO.II.4241.2.2011.IKG-1 i Państwowego  Powiatowego  Inspektora Sanitarnego  w Busku-Zdroju opinią sanitarną  z dnia 2011.08.29 znak: SE.V-4470/18/11  nałożył obowiązek przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia sporządzenie raportu na podstawie art.66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Organ wydał postanowienie       znak:ROŚ.6220.2.2011 /2012 z dnia 2012.01.10. o zwieszeniu postępowania do czasu   przedłożenia przez  wnioskodawcę „KOLORZŁOM” Krystynę  Pietrusik,  Strożyska 53, 28-136 Nowy Korczyn, raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Pacanów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są :Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju. 

W dniu 22.04.2014r. inwestor złożył raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  

Organ postanowieniem znak: ROŚ.6220.3.2014 z dnia 14.05.2014r. podjął zawieszone postępowanie.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko , o których mowa w art.59 ust.1pkt.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) .Przedsięwzięcie to wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z § 2 ust.1 pkt. 42 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 ze zm.).

Następnie Wójt Gminy Pacanów  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju  pismem ROŚ.6220.3.2014 z dn.21.05.2014r. o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji dla przedsięwzięcia pn. ”Zmiana  sposobu użytkowania obiektu-punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie” zlokalizowanego na działce o nr ewi.gr.1817/3 obręb 0014 Pacanów, przy ul. Słupskiej 50 w m. Pacanów realizowanego przez „KOLORZŁOM” Krystynę Pietrusik, Strożyska 53, 28-136 Nowy Korczyn.

Na podstawie w/w raportu uzgodnione zostały warunki realizacji przedsięwzięcia przez:

   a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, postanowieniem znak: WOO-II.4242.30.2014.JO.5 z dnia 25.03.2015r.

  b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju postanowieniem  znak:SE.V.-4471/5/14 z dnia 23.06.2014r.

Po uzupełnieniu raportu przez Wnioskodawcę  pismami z dn.20.08.2014r. , 20.11.2014r. oraz dokumentacji przez tut. Urząd pismami ROŚ.6220.3.2014 z dn.26.11.2014,20.01.2015 oraz 18.02.2015r.

Warunki realizacji przedsięwzięcia określonego w ww. uzgodnieniach zostały uwzględnione przez tut. organ i w całości zawarte w niniejszej decyzji.

     W dniu 14 kwietnia 2015r. zawiadomieniem o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  ROŚ.6220. 3. 2015  Wójt Gminy Pacanów podał do publicznej wiadomości o toczącym się postępowaniu zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Zmiana sposobu użytkowania obiektu-punktu zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid.gr.1817/3 obręb 0014 Pacanów przy ul. Słupskiej 50. W postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy miał prawo składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

We wskazanym terminie nie zgłoszono do Wójta Gminy Pacanów uwag ani wniosków .

 Z dokonanej w raporcie oceny oddziaływania na środowisko wynika, że:

 dla terenu, na którym planowana jest inwestycja nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Biorąc pod uwagę skalę , lokalizację planowanej inwestycji , po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami w tym Raportem o ocenie oddziaływania na środowisko, po przeanalizowaniu stanowisk obu organów uzgadniających środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji  Wójt Gminy Pacanów przychylił się do wszystkich środowiskowych uwarunkowań, jakie na inwestycje nałożyli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju.

Z dokumentów wynika, że przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach sieci ekologicznej  Natura 2000.

  Teren inwestycji znajduje się w Solecko-Pacanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dla którego obowiązują uregulowania wynikające z Uchwały Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dot. wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu(Dz. Urzęd. Woj. Święt. Z 2013 r., poz. 3313) Wg raportu na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów  - teren jest przekształcony w związku z obecnie prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z realizacją inwestycji nie wystąpi wycinka drzew i krzewów oraz nie nastąpi zmiana stosunków wodnych istotnych dla środowiska przyrodniczego.

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz zakres prac koniecznych do wykonania na etapie realizacji przedsięwzięcia  nie przewiduje się naruszenia zakazów dla w/w obszaru. Planowane zamierzenie inwestycyjne ze względu na lokalizację, planowane rozwiązania

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej,  nie będzie miało znaczącego negatywnego oddziaływania na powyższe formy ochrony przyrody, w tym nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 .

 W pobliżu przedmiotowej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania brak terenów uzdrowiskowych.

 Biorąc pod uwagę obecną formę przekształcenia terenu działki i inwestycyjnej, planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło nowy element krajobrazu. Mając na uwadze charakter terenu inwestycyjnego, skalę przedsięwzięcia, parametry planowanych obiektów, działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko, nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie zostały zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego.

Funkcjonowanie obiektu wiąże się z zapotrzebowaniem na energię elektryczną ,cieplną oraz
z emisją do powietrza gazów cieplarnianych. Analizując adaptację do zmian klimatu należy stwierdzić, że przedsięwzięcie usytuowane będzie poza terenami osuwisk oraz terenami zagrożonymi podtopieniami. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centralnej części kraju, a więc  nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć  wymienionych w art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r.poz.1232 ze zm.) dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania.

   W trakcie prowadzonego postępowania na każdym etapie informowano strony biorące udział w postępowaniu oraz ogólnie mieszkańców poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń w miejscowości Pacanów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów.

   W trakcie całego postępowania administracyjnego nie wpłynęły protesty, skargi mieszkańców m. Pacanów.

 

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

 

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach  za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.   

2. Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji ,o których mowa w art.72 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008r.,Nr 199,poz.1227 z późn. zm.).

Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.  W/w termin może ulec wydłużeniu o dwa lata ,jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo  oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Załącznik:

Charakterystyka  przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1.Inwestor „KOLORZŁOM”

 Krystyna Pietrusik, Strożyska 53,

 28-136 Nowy Korczyn.

2. P. Tadeusz Pietrusik

zam. Strożyska 53

28-136 Nowy Korczyn.

3. P. Władysław Smoleń

 ul. Niedomicka 22A

33-102 Tarnów.

4.Powiatowy Zarząd Dróg

Wełecz 146 ,28-100 Busko-Zdrój

5.Gmina Pacanów, ul. Rynek 15.

28-133 Pacanów.

6.Urząd Gminy Pacanów

ul. Rynek 15.

7. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów.

8.Tablica ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Pacanów,

  Sołtys wsi Pacanów.

 

Do wiadomości:

 1.Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6.  

 25-361 Kielce.

2.Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Busku - Zdroju, ul. Stefana Batorego2.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: