Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2015

2015-06-17 14:56:10 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu – punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1817 obręb 0014 Pacanów, przy ul. Słupskiej 50 w miejscowości Pacanów, Gm. Pacanów realizowanego przez „KOLORZŁOM

ROŚ.6220.3.2015                                                                             Pacanów, dnia 2015.06.12.

                      

 OBWIESZCZENIE  

        Na podstawie  art.  38 ustawy  z  dnia 3  października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013r.,poz.1235ze zm.) , Wójt Gminy Pacanów   podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   na realizację przedsięwzięcia  środowiskowe warunki  dla  przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania obiektu – punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu  pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1817 obręb 0014 Pacanów, przy ul. Słupskiej 50 w miejscowości Pacanów, Gm. Pacanów realizowanego przez „KOLORZŁOM” Krystyna Pietrusik (Strożyska 53, 28-136 Nowy Korczyn).

     Z  treścią  decyzji  można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , w godzinach od 7.00 – 15.00 .

  

Miejsce zamieszczenia:

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.

2.Tablica ogłoszeń   w miejscowości Pacanów.

3.BIP Urzędu Gminy Pacanów.

4.A/a

 

 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: