Zarządzenie nr 81/2015

2015-06-12 14:36:11 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr 81/2015

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia  12  czerwca  2015r


w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży  w   drodze  przetargu  nieograniczonego

 Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2013r  poz. 594/  i art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997r  o  gospodarce  nieruchomościami tekst jednolity  Dz. U z 2014. poz. 518 z  późniejszymi  zmianami/ oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr IX/40/2015  Rady Gminy w Pacanowie  z dnia  24 kwietnia 2015 r w sprawie  wyrażenia zgody na  sprzedaż lokali  mieszkalnych  położonych  w Pacanowie przy  ulicy  Szkolnej  11.   

                                                        §1

Przeznacza  się  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego lokal  mieszkalny  wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                                         §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni na tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

                                                          §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 81 /2015

                                                   Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia 12 czerwca 2015 r w                                         

                                                                        sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości   lokalowej  w          

                                                                        budynku  mieszkalnym  przeznaczonej  do  sprzedaży  

                                                                         w  drodze  przetargu  nieograniczonego                                                          

                                               W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości  lokalowej   w   budynku mieszkalnym po  byłej  Policji  położonym w  Pacanowie

przy  ulicy  Szkolnej 11 przeznaczonej  do  sprzedaży 

 

Nieruchomość;

1.Działka  nr  1436

2.Własność  Gminy  Pacanów  -  ujawniona  w  KI1B/00012845/9

3.Udział nabywcy  lokalu  w  części  wspólnej  budynku  i gruntu o  pow. 0,12ha

  wynosi  5510/31947części.

4.Powierzchnia  lokalu  mieszkalnego Nr 2 - 44,06m² oraz pomieszczenia  przynależnego  w piwnicy

o  pow.2.76m²  i pomieszczenia  pomocniczego ( strychu gospodarczego) o  powierzchni użytkowej 8.28m²

5.Nieruchomość lokalowa  położona  w  Pacanowie

6.Brak  planu  - w  ewidencji  gruntów zapisana  jako  nieruchomość  zabudowana                      

7/ Cena  nieruchomości  lokalu  mieszkalnego   55400,00zł 

     -  wartość  rynkowa  lokalu  53800.00 

         mieszkalnego        

8/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  nie  dotyczy

9. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

10.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -    nie  dotyczy.

11.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania, najmu,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

12.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

13.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

14/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  -  nie dotyczy

15. Termin  do  złożenia  wniosku  przez  osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  12  czerwca  2015r  do 3 lipca2015r

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: